Vedtægter

10. marts 2019 (Gældende)

Dronninglund Tennisklubs vedtægter som PDF til download:

Vedtægter 2019

Hvis du mangler Adobe Acrobat Reader til at åbne dokumentet, så kan programmet hentes fra den officielle side her.

§1
Foreningens navn er Dronninglund Idrætsforenings Tennisafdeling og har hjemsted i Dronninglund by.

§2  Formål
Tennisafdelingen driver og vedligeholder tennisanlægget med baner, klubhus og øvrige faciliteter med det formål at udbrede interesse for og kendskab til tennisspillet. Derudover er det afdelingens formål at deltage i turneringer af både privat og officiel art, såfremt fornøden tilslutning er til stede, samt at skabe et godt kammeratskab blandt medlemmerne.

§3  Medlemmer
Tennisafdelingen kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Såfremt antallet af medlemmer opnår en sådan størrelse, at det er praktisk umuligt at gennemføre en sæson tilfredsstillende, har afdelingens bestyrelse ret til at stoppe for medlemstilgang for så at oprette en venteliste.

§4  Regler for eksklusion
Tennisafdelingens medlemmer er underkastet Dronninglund Idrætsforenings hovedforenings til enhver tid gældende vedtægter samt de af Dansk Idrætsforbunds og Dansk Tennis Forbund givne love og bestemmelser.

Overtræder et medlem disse love og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til at stå som medlem, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme karantæne.

En eventuel beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen under ansvar over for afdelingsgeneralforsamlingen, og det ekskluderede medlem har ret til at møde på førstkommende afdelingsgeneralforsamling med henblik på at få taget beslutningen om eksklusion op til behandling.

§5  Økonomi og hæftelse
Tennisafdelingen ledes af bestyrelsen, der repræsenterer tennisafdelingen i alle forhold. Bestyrelsesbeslutninger og handlinger, der foretages i henhold hertil, forpligter tennisafdelingen. Afdelingen hæfter kun med afdelingens aktiver overfor evt. forpligtelser. Ingen medlemmer hæfter personligt. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt stiftelse af gæld, som ligger ud over sædvanlige udgifter foranlediget af den almindelige drift skal godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen. Afdelingen tegnes af formanden + et medlem af bestyrelsen i forening.

§6  Valg af bestyrelse
Bestyrelsen vælges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling. Alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år er valgbare medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode, og der bør tilstræbes kontinuitet således: 2-3 medlemmer er på valg i ulige år, og 3-4 medlemmer er på valg i lige år.

§7  Valg af suppleanter
Der vælges 1 suppleant på den ordinære generalforsamling. Suppleanten er valgt for 1 år. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder under perioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen.

§8  Valg af revisor og revisorsuppleant
Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant på den ordinære afdelingsgeneralforsamling. – Første gang dog på den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år. Hvis revisor udtræder under perioden, indtræder revisorsuppleant.

§9  Bestyrelsens opgave
Bestyrelsen varetager afdelingens daglige drift og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen nedsætter selv de fornødne udvalg for afdelingens drift.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 50 % er tilstede. Sekretæren skal føre protokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og afdelingsmøder. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Formanden er medlem af D.I.F.’s hovedbestyrelse.

Tennisafdelingens bestyrelse skal bl.a.:
 - opkræve kontingenter hos medlemmerne
 - lede og fordele arbejdet mellem sig
 - planlægge en ny sæson med hensyn til træning, holdtilmelding, engagement af træner m.m.
 - føre regnskab over afdelingens indtægter og udgifter
 - foranstalte nedsat fornødne udvalg, herunder ungdomsudvalg og seniorudvalg.

§10  Indvarsling til afdelingsgeneralforsamling
Afdelingsgeneralforsamlingen er højeste myndighed i alle tennisafdelingens anliggender – dog respekterende bestemmelserne i hovedforeningens vedtægter. Indkaldelse til generalforsamling skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på afdelingsgeneralforsamlingen, må tilstilles formanden mindst 5 dage før afdelingsgeneralforsamlingen afholdes.

§11  Dagsorden for afdelingsgeneralforsamling
Tennisafdelingen afholder afdelingsgeneralforsamling hvert år inden udgangen af marts måned, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af næste års budget og kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i h.t. §6
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt.

§12  Afholdelse af afdelingsgeneralforsamling
Afdelingsgeneralforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.

Stemmeberettiget er alle fremmødte medlemmer, som ikke står i restance med kontingent, dog skal alle medlemmer under 18 år under stemmeafgivelse være repræsenteret af forældre/værge (max én stemme pr. medlem). Stemmeretten kan først udøves efter 3 måneders medlemskab.

Alle beslutninger på afdelingsgeneralforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Ved personvalg er de kandidater, der opnår flest stemmer, valgt. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, foretages der omvalg mellem disse. Det skal præciseres, at hver stemmeberettiget fremmødt ved afstemning/omvalg kun kan stemme på én af de foreslåede kandidater.

Til gennemførelse af vedtægtsændring kræves dog, at to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Ved alle valg, hvor flere er bragt i forslag, end der skal vælges, og ved afgørelse om eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt.

Alle medlemmer har taleret på afdelingsgeneralforsamlingen.

Der føres protokol over afdelingsgeneralforsamlingen.

§13  Aflæggelse af regnskab
Tennisafdelingens regnskab er 1. januar – 31. december.
Afdelingens reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§14  Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling bekendtgøres i den lokale presse med mindst 8 dages varsel.

§15  Opløsning
I tilfælde af tennisafdelingens opløsning skal respekteres de bestemmelser, som er gældende for Idrætssamvirket i kommunen.


Vedtaget på generalforsamling den 10. marts 2019.

Jørgen Axen, dirigent


Bestyrelsen for Dronninglund Idrætsforenings Tennisafdeling.

Karen Axen, formand

Thomas Christensen, bestyrelsesmedlem

Marianne Kvist, kasserer

Erik Nielsen, bestyrelsesmedlem

Henrik Brassøe, sekretær

Jørgen Nørgaard, bestyrelsesmedlem